5                                                                              > > - - - 2012

- - - 2012 - - - 2012

 
LinkBack
2012-03-20, 12:27 AM   #1
 
  is on a distinguished road
   MSN      Yahoo


͌কয়ৣয়ৣണ്ണ̬̂͌ണ്ണয়ৣয়ৣক ͌

ਵੈ҆ട്ട‾ืട്ട҅ਡੈ| ̶̲̅ ̶̲̅܍̲̅ ̶̲|ਵੈ҆ട്ട‾ืട്ട҅ਡੈ ਵੈ҆ട്ട‾ืട്ട҅ਡੈ| ̶̲̅ ̶̲̅܍̲̅ ̶̲|ਵੈ҆ട്ട‾ืട്ട҅ਡੈ

ળ્ળિ--ಟჲ॰-։: :։-॰ჲಟ--ળ્ળિ

҅ˉ҅҆ഗ്ഗു̬̂͌ഗ്ഗു҅ˉ҅҆ ҅ˉ҅҆ഗ്ഗു̬̂͌ഗ്ഗു҅ˉ҅҆


മ്ലಕಿ‾͠৶‾Îǁ||ǁǁ||ǁÎ‾͠৶‾ಕಿമ്ല

ಣಾऱॢਕੂજ્જિਕੂऱॢಣಾ

ਅ҆ Ϯ̵̮̆̆ʭ̵̮̆̆Ϯ ˚̼◦̼˚ Ì̵̶̘̑ϫ̵̶̙̑Í ˚̼◦̼˚ Ϯ̵̮̆̆ʭ̵̮̆̆Ϯ ҅ਅ

ۦۦงง̶̬̂งงۦۦമ്മܗ݆݅ื̬̂ܗ݆݅ื മ്മ˚ ̥̊٠ ਅ҆ ̅̅ ̅̅̅̅̅̅̅҅ਅ ٠ ̥̊ ˚ മ്മܗ݆݅ื̬̂ܗ݆݅ื മ്മۦۦงง̶̬̂งงۦۦ

ளூ̶̶̼̅̅ܗ݆݅ื̶̶̼̅̅ܗ݆݅ื̶̶̼̅̅ளூ ளூ̶̶̼̅̅ܗ݆݅ื̶̶̼̅̅ܗ݆݅ื̶̶̼̅̅ளூ


৷܊৷҆‾ื҅ਅ҆ ˙܉܈։˙˙܉܈։˙  ˙܉܈։˙˙܉܈։˙ ҅ਅ҆‾ื҅৷܊৷

ϟ͉̮͆ϟ પ્નિ ∞͉̮͆∞ ҅ਙੰ҆ ҅ਙੰ҆ ∞͉̮͆∞ પ્નિ ϟ͉̮͆ϟ

‾ ̅ ๋‾ ɾ̮Í̶‾ืื̶Ì̮ɿ ̅ ๋‾ ̅ ๋ ̅ ๋‾ ̅ ๋ ɾ̮Í̶‾ืื̶Ì̮ɿ‾ ̅ ๋‾

 ̝ .-҅ ̿ ̿̿̿ ˚~ ∞º͌º̫̬̫̂͌º͌º∞~˚ ̿ ̿̿̿ ҆-. ̝

ϖ̮०̶̶̶ ̶̶˚̶ ̅ ̶๋ ̶̅ ̅ʊ̶̅ ̶̼̅ ̬̶̶̼̅̅ʬ̶̅̅̼̅ঢ়ৣঢ়ৣื̅̅̶̼̅ʬ̼̅̶̬ ̶̅ ̶ ̅ʊ̶̅ ̅ ̶๋˚̶̶ ̶० ̮ϖ.


^ื̶̶ʊ̶̶̶̶̮̮ʊ̶̶Ϯ̵̞̅Ϯ̶̶ʊ̶̶̶̶̮̮ʊ̶̶^ื.


ܦ݆ܤ݊ܺܫܱ݅ܳ݊ܤ݊ܺܧ݆ ܦ݆ܤ݊ܺܫܱ݅ܳ݊ܤ݊ܺܧ݆

ฅ̶͢ঝ՜ ̌̅ۗ ~

̀ი|̲̲̅̅ ̲̅□̲̅ะۣۣۨ>ਅ҆ ҅ਅ

^̆ɤഴ◊̘̾҅҅‾ื̙҆҆̾◊ഴɤ̆^ ..

^̆ɤয়ৣ ̲ɟ̲ɫ̼̾ɫ̲ɟ̲ য়ৣɤ̆^..

 ^ ̲ʌ̲͌ʌ̲/̲\̲͌/̲\̲ʌ̲͌ʌ̲^ ..


̿̂ϫ̂̿ ҆Ϯ̶̬̂Ϯᅕ ᅕϮ̶̬̂Ϯ҅ ̿̂ϫ̂̿

োદ્ધ~^՛՝՛ ՛՝՛^~દ્ધো


ϫ̆́ ̅ ̅̅͂Ϫ̅ื ̅̅ ̀̆ϫ..


̵̞̅ฮ̅̅̆^̅̅̆ฮ̵̞̅ ..


ใส์=̬̂=ส์ใ ใส์=̬̂=ส์ใ


￿జ్జె ܶ ܤܾ݊ ܷ ܶ ܤܾ݊ ܷ జ్జె


 ള̐ള Ì̮ഴ̬̼̂̐ഴ ̮Í.. ള̐ളϮܤ݊݅݇ܽϮন্মܤ݆০ ০ܤ݆ন্মϮܤ݊݅݇ܽϮ

ള̐ളฮ̶̞̶̬̂̐ฮϮ̵̞̅Ϯฮ̶̞̶̬̂̐ฮള̐ള ..


ढ़ॢ̐झॆɾ̮Íϕ^ ̶^̶̶^ϕÌ̮ɿढ़ॢ̐झॆ..


 Ì܃̮ৱื∕͉̮͆า܃̮Í |̶̅^̶̅|

̟͢Ϯ Ϯ ɫ ɫ Ϯ ̟͢Ϯ

ജઁ ̟͢Ϯ̶ ̶º̶̞º̶ ̶ ̟͢Ϯ ജઁ ..

ળ^ืืืืസ്സ ప్థ ̶̌̅͌ ̶ప్థ സ്സ^ืืืืળ..

ܤ՛՝՛ ̀̐́‾ۦఱ్ధગા ગાఱ్ధۦ‾̀̐́ ՛՝՛ܤ

҅ˉ̶̶̶̶̶̙̘ˉ҆ ҅ˉ̶̶̶̶̶̙̘ˉ҆

ણિʕƹ̀̐́ӡʔത്രჲ ჲത്രʕƹ̀̐́ӡʔણિ̼̬̼̂ Îঢ়ৣঢ়ৣÌઋઁ ̮కీืืืื̮ઋઁঢ়ৣঢ়ৣÎ.. ̼̬̼̂ჲ-־‾܊̬̂܊ ‾ื ‾ื ܊̬̂܊‾־-ჲ


ʒ̶̶̲̲̐̐ƹਲੂƹঢ়ৣঢ়ৣӡਲੂ ਲੂƹঢ়ৣঢ়ৣӡਲੂʒ̶̶̲̲̐̐ƹ


̝‾^ืืื৲‗ঢ়ৣ̐ঢ়ৣ՛՝҆ ҅՛՝ঢ়ৣ̐ঢ়ৣ‗৴^ืืื‾̝͠ঢ়ৣ ܤ݅ ঢ়ৣ̐ঢ়ৣ ঢ়ৣ̐ঢ়ৣ ܤ݅ ͠ঢ়ৣ

ܗ݆݅҅՛՝̭̂՛՝҆ʕƹܤ ܤӡʔ҅՛՝̭̂՛՝҆ܗ݆݅־-ܤ݆݅ष्ठɫ ̙ ҅՛՝ ՛՝҆ ̘ ɫष्ठܤ݆݅-־


￿￿￿ ܺ ܻ.܄.܆܊ ̐ ‾ ‾ ̐ ܊܇.܄. ܻ ܺ՛՝҆‾ืื٭̶٭ɫ^ืืืืৰืืืื^ืืืืɫ٭̶٭‾ื҅՛՝ ื


̙-־‾ ̼̬̼̂ ‾־-ჲ ჲ-־‾ ̼̬̼̂ ‾־- ̘


ɫ ̙-־‾ ̼̬̼̂ ‾־- ̘ ɫ..


๔ۣۣۨ>   ܤ݆݅ ܤ݆݅   


ܤ݆݅ֆबॆધિօടతీ తీടօધિबॆֆܤ݆݅८ ̀̐́ಠೆ ޯर्थंത്രણિǾ҆ ҅Ǿણિത്രर्थं८ ̀̐́ಠೆ ޯ_ֵ೧̮̮̮ ̮Í ೧ʖ ʖ೧ Ì̮ ೧ֵ_


ɾ̮Í ̅̅̆ Ì̮ɿ ɾ̮Í ̅̅̆ Ì̮ɿÌ̮ ঢৣɾ̮Íঢৣ̐ঢৣÌ̮ɿঢৣ ̮Í..ਆ ̮Í खिǁ̶ֵ_̶̶̐_̶ֵǁखी..Ì̮ਆठि ַ.۔_ ̮ϮϮ̮ _۔.ַ ठी..


҅ ̶̶̶̶̶̙̘̅̅̀ ̅̅̀҆ ҅ ̶̶̶̶̶̙̘̅̅̀ ̅̅̀҆


 క̬̂͌కɫ̶ ̶థ్̶ ̶ɫక̬̂͌క..

 ϫ̆́ ̺̅̅̑ª̑̌̅̬̂͌ª̺̅̅̑ ̀̆ϫ..

ঢ়ജ ̶Ϯ̶̑̌̅҆̶̶҅̑̌̅Ϯ̶ ̶ঢ়ജ..

ਨੰ^̆́ ͋͢ ̀̆^ਨੰ..

 ঢ়̅ঢ় ਨੰ^̆́ ͋͢ ̀̆^ਨੰ.. ঢ়̅ঢ়

ద్ధ ̅҆҅̅ ద్ధ..

 ჲ ̝ ̶̶̶̶̶̙̘҅҆҅ਹ̬̼̂̐ਹ̶̶̶̶̙̘҆҅҆ ̝ ჲ..

̧ ఱ్ధ ̶<̶ ̶స్వా ̶>̶ ̶ఱ్ధ..


 ^ื̀̆ϫ̟͢ʌ ̘̾ʭ̙̾ ̟͢ʌϫ̆^ื..

 ^Ϯষ্ট্রে̬̂͌ষ্ট্রেϮ^..

ట్క్ష ঢ়ৣ̶ ̶= ̶̶ ̶ঢ়ৣ .. ట్క్ష

ઋઁɾ̮Íణ్ఝ̙҅Ì̷̮̮̮̑Í̘҆ణ్ఝÌ̮ɿઋઁ..

 ജ̬̂͌ജ ̞̸̆ঙ্গী .. ജ̬̂͌ജ

 ȝ̽^̆ ̞̸̆ষ্ট্রে ȝ̽^̆ ̞̸̆ষ্ট্রে

̧ ৣ̝̆܊ৣ ৣ̝̆܊ৣ

ਨੰશૈట్క్ష Ϯజె̬̂͌జెϮ.. ట్క్షશૈਨੰ

̮ϫ̆ศี̫ศี̘̾ʭ̙̾ศี̫ศ̆ϫ̮ ..

 ƹ҅՛Ì̷̮̮̮̑Íʌ̷̮̮̮̑ʌÌ̷̮̮̮̑Í՝҆ӡ..

र्तेंϮर्तें Ì̷̮̮̮̑Í..र्तेंϮर्तें

Ì̷̮̮̮̑Í ^ ^ Ì̷̮̮̮̑Í

ปัഴঢ়ৣϮ̵̮̆̆ϫ̵̮̆̆Ϯঢ়ৣഴปั ..

ปั̫ปัষ্ণశె̬̂͌శెষ্ণปั̫ปั ..

ణ్ఝู่Ϯส̫̬̂͌สϮอణ్ఝู่ ..

̧ ܷഴ̬̂͌ഴ ̐́ ̀̐ ഴ̬̂͌ഴ ܶ

^~ ̴ ഴพื่̫พื่ഴ ̴ ~^..

੪̐̐̫̐रूं ̶̶^̶̶ ̶रूं̫̐੪ ..

ष्ट्रि_۔. ַ ̐́พื่̫พื่̀̐ ַ.۔_ष्ट्री..

Ϯϫ̆́ ̅҆̫҅̅ ̀̆ϫϮ ..

̧ జ్ఞ‾ ̆ ̶̶^̶̶ ̆ ̶‾జ్ఞ..

̬Í‾̶҅ ̶พื่̶̬̂͌พื̶่ ̶҆‾Ì̬ ..


‾ืืઋઁഴഴ̬̂͌ഴഴઋઁ‾ืื ..

টি܃.܄‾സ്സ്ઋઁ ઋઁസ്സ്‾܄.܃টি

ติ̬̼̂̐ต ̶̶҆^̶̶҅ ̶ติ̬̼̂̐ติ..

ਪੁੰয়ৣജ്ജพื่̫พื่ജ്ജয়ৣਪੁੰ ..

প্ঞইয়ৣ ̶= ̶^̶̶= ̶য়ৣইপ্ঞ..

ঢ়కీইয়ৣ ́̀ శ్ ́̀ য়ৣইঢ়కీ..

 օ□ɳ̐́̀พื่̫พื่́̀̐ɲ□օ..

క్షਨੰઋઁ‾ ‾ઋઁਨੰక్ష

^ืืืืফਝ ̅ Ϯ̶̞̌̑̎̊̅Ϯ ̅ .. ফ̬̂͌ਝ੍^ืืืื

̝ ঢ়ৣ੪܊̬̂͌܊੪ঢ়ৣ ̝ ̝ ঢ়ৣ੪܊̬̂͌܊੪ঢ়ৣ ̝

สู่̫สู่| ̮Ϯ̐Ϯ̮ |สู่̫สู่..

త్రి^ื‾͠థ్థ‾^ืత్రి..

ห̫ห̶̐́̅ ̶̶̅^̶̅ ̶̀̐ห̫ห..

॰ჲಟ ู̫ผู้‾ ‾ผู้̫ ಟჲ॰

ਪੁੰ^̝ ̶ ̶द्वा̬̂͌द्वा ̶̝^ਪੁੰ ..

๔ۣۣۨ> ઋઁΞ҅ਘੂ҆̀̐́‾ืఱ్ధগ্ন্যസ്സ്গ্ণিച്ച ̅ ๋ച്ചÌ̮ʒ‾ศิศิ‾ƹ ̮Íച്ച ̅ ๋ച്ചগ্ণীസ്സ്গ্ন্যఱ్ధ‾ื̀̐́҅ਘੂ҆Ξઋઁ ..

 ॰ჲಟ܊શૈ܊ਨੌੰ‾‾ਨੌੰ܊શૈ܊ಟჲ॰

 ॰ჲಟƾÌ̮కీืืืื̮Íƾಟჲ॰..

ख्द्य‾Ì̮ʊ̶̺̝͆̌ʊ̮Í‾ख्द्य..

 ख्द्यϮण्र्̬̂͌ण्र्Ϯख्द्य..:


k;hj hslhx hg[hj .yhvt [hj .yvti .ohvt hsghl


:


..

..

.

_________
:
:
30/6/1988
:
-
:
- - ( ) -
:
 
2012-03-20, 05:21 PM   #2
 
  will become famous soon enough  will become famous soon enough


.. ..
.. ..

:


-=- -=-
-=- -=- -=- -=-
-=- -=-.....


 

()

(Tags)
, , , , , ,

« - | 2012 »


Brushe 3 2011-09-02 01:26 AM
2011 - 2 2011-01-09 03:57 PM
2011 - 7 2011-01-09 01:06 PM
the king tito - - 1 2009-01-10 10:16 AM
9 2008-09-21 11:24 PM


09:42 PM

- - -

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2015, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.6.0 PL2 sama love